Registruj se zdarma pro adresář kontaktů Přihlásit přes mojeID

Pravidla použití

Podmínky využívání služby Esemes.cz

1. Úvodní ustanovení.

1.1. Použitím služby Esemes.cz uživatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami služby Esemes.cz a současně výslovně akceptuje veškerá jejich níže uvedená ustanovení a zavazuje se tak dodržovat pravidla v nich stanovená.

1.2. Podstatou služby je možnost posílat SMS z prostředí internetu do telekomunikační sítě na území České republiky. Služba je funkční na území České republiky v sítích mobilních operátorů T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone.

2. Definice.

2.1. Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla Registraci, nebo osoba, která alespoň jednou odeslala SMS  i bez předchozí registrace.

2.2. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.

2.3. Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele, která umožňuje Uživatelům posílání SMS z prostředí internetu do telekomunikačních sítí mobilních operátorů v České republice.

3. Popis služby.

3.1. Zahájením používání Služby se rozumí odeslání SMS nebo registrace na webu Esemes.cz.

3.2. SMS odeslané z aplikace Esemes.cz jsou zdarma.

3.3. Délka SMS je 160 znaků na O2, T-Mobile i Vodafone.


4. Práva a povinnosti.

4.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

4.1.1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,

4.1.2. nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům,

4.1.3. jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,

4.1.4. veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

4.1.5. se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

4.1.6. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.

4.1.7. bude používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny.

4.1.8. pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

4.1.9. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,

4.1.10. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,

4.1.11. nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

4.1.12. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu.

4.1.13. kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách služby Esemes.cz nebude pozměňovat či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajímat, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či kopie softwaru (částí softwaru), včetně produktů nebo služeb získaných a/nebo poskytovaných v souvislosti se službou Esemes.cz, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla,

4.1.14. nebude využívat služby Esemes.cz k jakýmkoli účelům odporujícím právním předpisům nebo těmto Podmínkám služby Esemes.cz,

4.1.15. nebude službu Esemes.cz využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Posktovatelem nebo jakkoliv rušit používání těchto serverů nebo služeb Esemes.cz jinými osobami,

4.1.16. nese eventuální rizika spojená s využíváním služby Esemes.cz.

4.2. Uživatel může být požádán o tzv. „aktivaci“ služby, při které zadá svůj email, na který mu obratem bude zaslán aktivační odkaz.

4.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínky a způsob poskytování služby Esemes.cz kdykoliv libovolně na základě vlastního rozhodnutí upravovat nebo inovovat.

4.4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv omezit či přerušit uživateli poskytování služby Esemes.cz, a to i okamžitě, pokud uživatel používá služby Esemes.cz protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím těmto Podmínkám.

4.5. Uživatel bere na vědomí, že službu lze používat pouze pro odesílání nekomerčních SMS.

4.6. Poskytovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služby Esemes.cz a za způsob, jakým službu Esemes.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služby Esemes.cz jejími Uživateli či třetími osobami ani za případné ztráty, nedoručení, poškození či jiné technické problémy při užívání služby Esemes.cz.

4.7. Poskytovatel provozuje službu Esemes.cz podle ustanovení těchto Podmínek služby Esemes.cz a neposkytuje Uživateli žádnou záruku, včetně záruky vhodnosti poskytované služby Esemes.cz pro určitý, konkrétní účel využití.

4.8. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která by vznikla Uživateli služby Esemes.cz nebo třetí osobě zejména:

4.8.1. v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služby Esemes.cz,

4.8.2. v důsledku neposkytnutí nebo vadného poskytnutí služby Esemes.cz,

4.8.3. nedovoleným nebo nesprávným užíváním služby Esemes.cz Uživatelem,

4.8.4. v souvislosti s použitím softwaru sloužícího pro provoz služby Esemes.cz.

5. Licence k Obsahu Uživatele Poskytovateli.


5.1. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen „Předmět Licence Poskytovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele.

5.2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.

5.3. Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.

5.4. Poskytovatel není povinen Předmětu Licence Poskytovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Poskytovatelem.

5.5. Uživatel se zavazuje dodržovat při předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele Poskytovateli povinnosti uvedené v čl. 4.8 těchto Podmínek.

5.6. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle tohoto čl. 4.6 Podmínek nenáleží Uživateli úplata.

6. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví.

Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

7. Ochrana osobních údajů.

7.1. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat, konkrétně telefonní číslo, adresa elektronické pošty a informace zadané v rámci uživatelského účtu Uživatele (dále jen „Osobní údaje“). Poskytovatel nezpracovává citlivé osobní údaje.

7.2. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto Osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

7.3. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

7.4. Poskytovatel může Osobní údaje předávat třetím osobám, a to za účelem zasílání obchodních sdělení Uživateli a za účelem nabízení výrobků a služeb Uživateli.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů.

7.6. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOÚ“) se zpracováním Osobních údajů Poskytovateli jako správci, a to za účelem identifikace Uživatele při užívání služby (zejména za účelem Registrace), za účelem zasílání obchodních sdělení a za účelem nabízení výrobků a služeb Poskytovatelem či třetími osobami Uživateli. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb.

7.7. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu neurčitou.

7.8. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

7.9. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů je dobrovolný.

7.10. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.11. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.

7.12. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a třetími osobami.

7.13. V souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR uděluje Uživatel služeb Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů potřebných k realizaci služeb a k podávání informací o produktech a službách

8. Reklama v rámci Služeb.

8.1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací

8.2. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

8.3. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem nedopovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.

8.4. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy či telefonní čísla Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.

9. Vyloučení záruk.

9.1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že:

9.1.1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,

9.1.2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb,

9.1.3. Služby budou poskytovány bez chyb,

9.1.4. Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob,

10. Odpovědnost za škodu.

10.1. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.

10.2. K tomu se Uživatel zejména zavazuje:

10.2.1. pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a činit další vhodná opatření.

10.2.2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob.

10.3. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

10.3.1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby, zejména Služby email,

10.3.2. nedoručení SMS či doručení poškozené či neúplné SMS

10.3.3. neodeslání SMS či odeslání poškozené či neúplné SMS,

10.3.4. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele, zejména dat, která Uživatel obdržel do schránky, nebo která do schránky vytvořil či uložil Uživatel,

10.3.5. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,

10.3.6. jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,

10.3.7. jakýkoliv jiný následek používání Služeb,

10.4. Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli.

10.5. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.

10.6. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

11. Souhlas s Podmínkami

11.1. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek, nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

12. Změny a účinnost změn Podmínek

12.1. Poskytovatel má právo tyto Podmínky Služby kdykoliv aktualizovat, doplňovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na webu, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek Služby.

12.2. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek.

13. Provozovatelé služby si vyhrazují právo kdykoliv zasílání SMS ukončit bez předchozího oznámení.


14. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.

15. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

16. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

17. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

18. Tyto Podmínky Služby nabývají platnosti a účinnosti dne 11. prosince 2011.
 Poslat SMS